Bra åtgärder för bättre luftkvalitet

Vi har samlat en lista med tips och idéer för kommuner och samhällsaktörer på vad som kan göras för att förbättra luftkvaliteten i våra tätorter. Vi i Luftvårdsförbundet hoppas att du kan bli inspirerad av våra konkreta tips.

Samhällsplanering

 • Planera för bostäder med minimal biltrafik.
  Går det att leda om biltrafik från befintliga bostadsområden? Låg bebyggelse ger mer luftomsättning jämfört med höga hus och instängda gaturum.
 • Bygg gång- och cykelinfrastruktur separerad från biltrafik.
  Parkeringsmöjligheter även för elcykel.
  Belysning vinterhalvåret.
 • Begränsa biltrafiken i centrum.
  Ordna parkeringar för personer, som har svårt att gå och som saknar handikappstillstånd. Skylta senior- eller funktionsparkeringar.
 • Träd i stadsmiljö.
  Träd renar från partiklar. Välj träd som inte ger upphov till stora mängder pollen, som många människor är allergiska mot.
 • Planera bort genomfartstrafik.
  Utred om genomfartstrafik genom tätorter kan gå runt istället.

Trafikplanering

 • Begränsa hastigheten.
  Lägre hastighet ger mindre avgasutsläpp. Håll hastighetsbegränsningar.
 • Bygg ut elbilsinfrastruktur.
  Eldrift är bra vid i huvudsak körning i tätorter. Slitagepartiklar, PM10, uppstår även med eldrift.
 • Tidig och upprepad gatusopning på våren av sand för halkbekämpning med maskiner som arbetar med luft och suger upp sanden istället för att virvla runt med sopmaskiner.
 • Informera om däckval. Välj dubbfria nordiska vinterdäck där det är möjligt.
 • Attitydförändring till kollektivtrafik.
  Smarta åker kollektivt!

När nya bostadsområden ska planeras och byggas

 • Minska hinder som leder till inbromsning och acceleration.
  Sträva efter jämn, mjuk körning. Rondeller, eller som det egentligen heter: cirkulationsplatser, är bra.
 • Begränsa rumsvärmare (trivselkaminer) i täta villaområden.
  Rökrör kan vara så korta att röken går in i grannvillors ventilation. Ibland eldas för stöduppvärmning när avsikten egentligen är myseldning. Effektiv förbränning som ger låga utsläpp måste ske vid hög temperatur mot ackumulatortank. Rumsvärmare är inte byggda för hög förbränningstemperatur. Det är även bens(A)pyren i vedrök som är farlig.
 • Fortsätt att bygga ut fjärrvärmen.
  Begränsa vedeldning som primär uppvärmningskälla vid nybyggnation av villor.
 • Planera för förbättrad kollektivtrafik.
  Bra exempel är närtrafik, res kollektivt från dörr till dörr, eller beställningstrafik
Foto: Martin Wargren, Länsstyrelsen