Bra åtgärder för bättre luftkvalitet

Vi har samlat tips och idéer för kommuner och samhällsaktörer på vad som kan göras för att förbättra luftkvaliteten i våra tätorter. Vi i Luftvårdsförbunden hoppas att du kan bli inspirerad av våra konkreta tips.

Hur planera en klimatsmart semester?

Buss, bil, tåg eller flyg? Hur ska du egentligen välja för att resa mer miljövänligt på semestern? Och spelar det någon roll vad du gör på semestern?
ja, det har betydelse, både för miljön och för vår luftkvalitet. Men hur ska jag göra?

Hallå konsument har sammanställt vad vi kan tänka på.
På webbplatsen Klimatsmart semester går det att beräkna utsläppen/klimatpåverkan med olika färdmedel samt att hitta aktörer som hjälper till att hitta rätt rutt med tåg. 
En aktör som inte nämns på den platsen är ETC Tåg. Tipsa oss gärna om fler aktörer, som saknas på sajten Klimatsmart semester, så kan vi länka även till dem.

Elda rätt och minska luftföroreningarna

Minska luftföroreningarna genom att elda rätt. 
Genom att elda rätt, det vill säga tända från toppen och ha bra drag (lufttillförsel) kan vi minska de farliga utsläppen till luften.  
Länk till Naturvårdsverkets webbplats om vedeldning.
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har tagit fram en folder med regler och tips för eldning
I samarbetat med Nordiska ministerrådet togs en folder fram: Luftvårdsförbundets folder Mer värme och mindre sot. Foldern skrivs ut och viks på kortsidan.  

Samhällsplanering

 • Planera för bostäder med minimal biltrafik.
  Bostadsrättsföreningar kan ha bilpooler för uthyrning till medlemmarna. Cykelvagnar/lastvagnar kan finnas för utlåning.
  Laddstolpar för elfordon kan placeras vid hyreshus.
  Underlätta för bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar.
  Går det att leda om biltrafiken i befintliga bostadsområden?
  Placera större parkeringsplatser i utkanten av bostadsområden.
  Låg bebyggelse ger mer luftomsättning, vilket är bra, jämfört med höga hus och instängda gaturum.
 • Bygg gång- och cykelinfrastruktur separerad från biltrafik.
  Gång- och cykelvägar kan utformas så att det upplevs tryggt att nyttja: Upplyst, öppet och att det är möjligt att cykelpendla (cykelleder) och att cykla snabbt utan hinder. Att inte behöva cykla upp och ner för trottoarkanter eller korsa för många trafikerade gator.
  Ha cykelgarage.
  Prioritera underhåll, som snöröjning, sandning, gaturengöring från vinterns sandning tidigt på våren så cyklister och gångtrafikanter inte tvingas ut på vägar för biltrafik.
  Parkeringsmöjligheter även för elcykel, med möjlighet att låsa fast cykeln.
  Belysning, särskilt under vinterhalvåret. 
 • Begränsa biltrafiken i centrum.
  Ordna parkeringar för personer, som har svårt att gå och som saknar handikappstillstånd. Skylta senior- eller funktionsparkeringar.
 • Träd i stadsmiljö.
  Träd renar från partiklar. Välj träd som inte ger upphov till stora mängder pollen, som många människor är allergiska mot.
 • Planera bort genomfartstrafik.
  Utred om genomfartstrafik genom tätorter kan gå runt istället.

Trafikplanering

 • Begränsa hastigheten.
  Lägre hastighet ger mindre avgasutsläpp. Håll hastighetsbegränsningar.
 • Bygg ut elbilsinfrastruktur.
  Eldrift är bra vid i huvudsak körning i tätorter. Slitagepartiklar, PM10, uppstår även med eldrift.
 • Tidig och upprepad gatusopning på våren av sand för halkbekämpning med maskiner som arbetar med luft och suger upp sanden istället för att virvla runt med sopmaskiner.
 • Informera om däckval.
  Välj dubbfria nordiska vinterdäck där det är möjligt.
 • Attitydförändring till kollektivtrafik.
  Smarta åker kollektivt!

När nya bostadsområden ska planeras och byggas

 • Undvik "instängda gaturum" där människor ska vistas.
  Bilavgaser och slitagepartiklar behöver ventileras bort från platser där människor är. Höga huskroppar kan bidra till "instängda gaturum" vilket inte är bra.
 • Minska hinder som leder till inbromsning och acceleration.
  Sträva efter jämn, mjuk körning. Rondeller, eller som det egentligen heter: cirkulationsplatser, är bra.
 • Begränsa rumsvärmare (trivselkaminer) i täta villaområden.
  Rökrör kan vara så korta att röken går in i grannvillors ventilation. Ibland eldas för stöduppvärmning när avsikten egentligen är myseldning. Effektiv förbränning som ger låga utsläpp måste ske vid hög temperatur mot ackumulatortank. Rumsvärmare är inte byggda för hög förbränningstemperatur. Det är även bens(A)pyren i vedrök som är farlig.
 • Fortsätt att bygga ut fjärrvärmen.
  Begränsa vedeldning som primär uppvärmningskälla vid nybyggnation av villor.
 • Planera för förbättrad kollektivtrafik.
  Bra exempel är närtrafik, res kollektivt från dörr till dörr, eller beställningstrafik
 • Planera så att det är nära till skolor och affärer i tätorter.
Foto: Martin Wargren, Länsstyrelsen