Tätortsluftens kvalitet

På denna sidan redovisar förbundet resultat från mätningarna i Kronobergs län. Data och diagram kommer från IVL och har presenterats vid årsmötet.
IVL:s Inledande kartläggning avseende luftkvalitet för Kronobergs län samt objektiva skattbingar för länets kommuner för 2021 finns på sidan Rapporter.

Vilka luftföroreningar finns i tätorterna?

Genom tätortsprogrammet mäts luftens innehåll av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (däribland bensen) i Ljungby, Växjö och Älmhult. Under 2017 och 2020 mäts dessutom partiklar och kvävedioxid vid tillfälliga mätplatser i Markaryd och Älmhult. 2018 och 2021 görs mätningar på de tillfälliga mätplatserna i Tingsryd och Alvesta. 2019 och 2022 sker tillfälliga mätningar i Lessebo och Åseda (Uppvidinge).

Årsmedelvärden från mätningarna i Kronobergs län

Större partiklar, PM10

Resultat från förbundets mätningar av större partiklar, PM10, mellan 2008 och 2021.

Sammanställning av årsmedelvärden av PM10 på förbundets mätplatser 2008-2020
Diagram över årsmedelvärdet av PM10 i länet.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innehåller en precisering om de större partiklarna PM10. Den säger att halten av PM10 ska vara under 15 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som dygnsmedelvärde. Mätningen ska ske på den mest trafikerade platsen.
I Kronobergs län anges årsmedelvärden och ligger med liten marginal under miljömålets precisering. I diagrammet ovan är den nedre utvärderingströskeln, NUT, för människors hälsa, 20 mikrogram per kubikmeter luft, angiven. Utvärderingströsklarna anger med vilken omfattning som luften ska kontrolleras; mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.

Små partiklar, PM2,5

Sammanställning av årsmedelvärden av PM2,5 på förbundets mätplatser 2012-2021. Bild från IVL. Det blå fältet symboliserar bakgrundsvärdet där luftkvaliteten är som bäst i länet (Asa).

Kvävedioxid, NO2

Årsmedelvärde av NO2 på förbundets mätplatser. Diagram från IVL.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft innehåller en precisering om kvävedioxid, NO2. Den säger att halten av kvävedioxid ska vara under 20 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som timmedelvärde. Mätningen ska ske på den mest trafikerade platsen. Våra data är årsmedelvärden och ligger med liten marginal under miljömålets precisering. I diagrammet ovan är den nedre utvärderingströskeln, NUT, för människors hälsa, 26 mikrogram per kubikmeter luft, angiven. Utvärderingströsklarna anger med vilken omfattning som luften ska kontrolleras; mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.

Flyktiga organiska ämnen - Bensen

Årsmedelvärde av bensen i Älmhultsluften, 1992-2021 samt Växjö och Ljungby 2009-2011. Diagram från IVL.
Bensenhalter i Älmhultsluften 2018-2021. På x-axeln visas veckonummer 2018-2021, även om det ser ut som om det är bara för 2021.

Månadsmedelvärdena är betydligt högre på vintern än på sommaren.
Årsmedelhalten är 0,5 mikrogram per kubikmeter luft, vilket är klart under preciseringen för Miljökvalitetsmålet Frisk luft, där målet är att halten ska vara under 1 mikrogram per kubikmeter luft.  


Mätningar av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen

Mätplatsen på Oxtorget i Ljungby 2016. Foto Mathilda Johansson

Såväl mätningar som beräkningar visar att luftkvaliteten är relativt god i länet. I tätorterna är det generellt störst problem med förhöjda dygnsmedelvärden av partiklar PM10.

De fullständiga resultaten presenteras i Rapporter på fliken Länkar. De presenteras också tillsammans med mätdata från övriga orter som ingår i URBAN-mätnätet och som drivs av IVL. Data och rapporter finns tillgängliga på www.ivl.se.

Resultaten för årets mätningar redovisas på Kronobergs luftvårdsförbunds årsmöte i april nästkommande år, och rapporten finns på förbundets hemsida under Rapporter och i DIVA, Digitalt Vetenskapligt Arkiv.

Hur är luften i Europa?

Om du vill jämföra resultaten av våra mätningar med andra städer i Europa, så finns information från Europeiska luftdata på Europeiska miljöbyråns webbplats, European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg.