Luften i Kronobergs större tätorter blir allt bättre

Bild tatortspres 2020 foto Henrik Fallgren IVL

2021-01-12

IVL presenterade resultaten från tätortsmätningarna 2019 i Kronoberg vid ett webbmöte i december 2020.
Resultaten visar följande:

* Årsmedelvärdet för halterna av kvävedioxid ligger långt under nedre utvärderingströskeln (NUT) och miljömålet, vilket är bra.
* Tre av de fem senaste åren har resultaten för dygnsmedelvärde för PM10 i gaturum i Växjö överskridit den nedre utvärderingströskeln (NUT). Det innebär att en kontinuerlig mätplats behövs.
* För PM2,5 har ingen mätplats registrerat resultat över den nedre utvärderingströskeln (NUT) vilket är bra.

Läs mer om mätningarna i förbundets referat på sidan Aktuellt för Kronobergs luftvårdsförbund.