Mätningar av marknära ozon

IVL Svenska Miljöinstitutet AB gör sedan 2009 länsbaserade undersökningar av marknära ozon inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland samt Västmanland på uppdrag av Länsstyrelser och Luftvårdsförbund. Grundtanken med detta så kallade "Gemensamma Delprogram" inom den regionala miljöövervakningen är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger på de ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40). Mätåret är från 1 mars till 30 september.

Uppdraget till IVL har lämnats inom ramen för den regionala miljöövervakningen och har samordnats inom ett gemensamt delprogram som leds av Länsstyrelsen i Västra Götaland där Länsstyrelser och/eller Luftvårdsförbund medverkar.

De rapporter som togs fram inom programperioden finns på sidan "Rapporter" under rubriken "Ozonmätningar"

Länsstyrelsen i Kronobergs län avslutade medverkan i delprogrammet efter programperioden 2009-2014 på grund av medelsbrist. Övriga Länsstyrelser och luftvårdsförbund fortsätter dock.

För kommande rapporter hänvisas till Ozonmätnätets hemsida, på IVL:s webbplats.