Undersidor med resultat och metodik

Krondroppsnätets resultat - Krondroppsnätets metoder - Tätortsluftens kvalitet - Metoder fär tätortsmätningar - Ozonmätningar

Mätningar

Kronobergs luftvårdsförbund bedriver och finansierar mätningar och undersökningar för att belysa luftkvaliteten i länets tätorter och nedfallet av försurande och övergödande ämnen över länet (mäts i skogen).

Nedfallet över länet

Försurande och övergödande ämnen mäts genom krondroppsnätet som drivs av IVL på uppdrag av förbundet. Det finns två undersidor, en sida med resultat och en sida om hur mätningarna går till och var det mäts.
Krondroppsnätets resultat och Krondroppsnätets metoder

Tätortsluften

Kronobergs luftvårdsförbund har uppdragit till IVL att mäta luftkvaliteten i bakgrundsluft och i tätortsluft, dels i den bästa, dels i den smutsigaste luften. 

Mätningarna i bakgrundsluft ska per definition göras där luften är så ren som möjligt.

Tätortsluften ska mätas där den är som smutsigast och där människor vistas. Mätningarna genomförs därför i trottoarmiljö vid det mest trafikerade avsnittet.

Mätningar i bästa möjliga tätortsluft, brukar på "luftspråk" kallas urban bakgrund. Ofta görs mätningarna i en park. I Växjö utförs årliga mätningar på kommunhusets tak och i Ljungby på en gågata. Det avtal vi har med IVL innebär att vi mäter vid två tillfällen i en tätort i alla länets kommuner under avtalsperioden 2017-2022.

Det finns två undersidor, en sida med resultat och en sida om hur mätningarna går till och var det mäts.
Tätortsluftens kvalitet och Mätning av luftkvalitet i tätorterna

Bakgrundsluft

Luftföroreningar i bakgrundsluft i Tagel
Halterna i luften av vissa ämnen (svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon) mäts med s.k. passiva provtagare på en plats i länet, i Tagel. Dessa mätningar är de som kallas "öppet fält" inom krondroppsnätet. Analyserna bekostas av Naturvårdsverket, och för provtagningen få Kronobergs Kronobergs luftvårdsförbund ett årligt bidrag av Naturvårdsvårdsverket.  

Partiklar i bakgrundsluft i Asa
Mätningar av partikelhalter (PM10 och PM2,5) i regional bakgrund i Asa samordnas med mätningarna inom samverkansområdet för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län och ingår i samma utvärdering och redovisas som månadsmedelvärden.

IM, Integrerad övervakning, i Aneboda
Inom den nationella miljöövervakningen bedrivs Integrerad övervakning, IM, som utför omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små avrinningsområden, varav ett ligger mitt på sydsvenska höglandet, i Aneboda i norra delen av Växjö kommun. Sedan 1994 omfattar programmet hydrologi, deposition, träd, epifyter, övrig vegetation, markbiologi och –kemi, mark-, grund- och avrinningsvattenkemi.

Tonvikten är på att mäta effekter av långtransporterade luftföroreningar, och övervakningen ingår i det europeiska Integrated Monitoring-programmet, IM. Den integrerade miljöövervakningen i Sverige bedrivs av Institutionen för vatten och miljö vid SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tillförlitliga tidsserier som ganska detaljerat visar på processer i ett begränsat antal områden, snarare än att göra geografiskt täckande översikter över Europa.


Tätortsluft

Kronobergs luftvårdsförbund verkar för samverkan mellan länets kommuner kring kontroll av luftkvalitet, för att kontrollera att miljökvalitetsnormer följs och uppföljning av miljömål.

Under 2006 beräknades förekommande luftföroreningshalter i 17 av länets tätorter, avseende 2003. För att kunna bekräfta beräkningsresultaten på sikt påbörjades ett tvåårigt mätprogram i de tre tätorterna Växjö, Ljungby och Älmhult, vilka enligt beräkningarna har sämst luftkvalitet av länets orter. Programmet har fortsatt sedan dess. Programmet beskrivs i på sidan Vad mäts och hur i tätorterna.

Resultaten beskrivs på sidan om Tätortsluften.

Resultaten av våra mätningar kan jämföras med andra städer i Europa, på Europeiska miljöbyråns webbplats, European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg.

Aktuella preliminära dygnsmedelvärden för stora och små partiklar, PM10, PM2,5 och kvävedioxid (NO2) finns på Naturvårdsverkets hemsida. Man kan även se sammanställda data för ett stort antal andra mätningar på Naturvårdsverkets webbplats.

Marknära ozon

Marknära ozon har mätts i två stationer i jordbrukslandskapet 1999-2003 med samma mätteknik. Från 2007 mäts marknära ozon kontinuerligt vid en station vid Asa Försökspark, i samverkan med Jönköpings läns luftvårdsförbund och med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Läs mer om ozonmätningarna på underfliken Ozonmätningar.

Marknära ozon mäts även inom "ozonmätnätet i södra Sverige" där Kronobergs län tyvärr inte längre medverkar. Resultat från mätningarna presenteras i fliken Rapporter. Resultat presenteras på IVL:s hemsida om ozonmätnätet.