Luftsamverkan

Under början av 2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkansområde för övervakning av luftkvalitet. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund.

Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor. I samverkansområdet tar man fram ett gemensamt uppföljningsprogram och samlar kompetensen på ett ställe, uppföljningen blir mer kostnadseffektiv.
Uppföljningen i samverkansområdet består av tre delmoment:
• Kontinuerliga mätningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i Jönköpings kommun, årligen Länk till mätningarna.
• Modellberäkningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i alla kommuner, årligen
• Framtagandet av rapport/ utvärdering av första mätperioden

Nuvarande programperiod löper till och med 2021. Arbete pågår med att planera för fortsättningen.
Konsulter som genomför de olika delmomenten är OPSIS, SWECO och COWI.
Rapporterna läggs ut på förbundets sida för publikationer.


Modellberäkningar per kommun
Som ett komplement till mätningarna modellerar årligen SWECO, på uppdrag av samverkansområdet, halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen i 10 gaturum i varje kommun. Beräkningsmodellen som används heter SIMAIR.

Beräkningarna baseras på mängd trafik, hastighetsbegränsningar, väderinformation, bakgrundshalter, och hur gatorna fysiskt ser ut, dvs bredd på gatan och höjd på intilliggande byggnader. Varje år rapporterar SWECO in resultatet från beräkningarna till den nationella datavärden SMHI.

Resultatet från beräkningarna illustreras bland annat genom kartor som visar vilka gator som har beräknats. Dessa gator har på kartorna fått en färgmarkering beroende på föroreningshalterna. De olika färgmarkeringarna varierar beroende på föroreningsnivå och vilken förorening som beskrivs men generellt sett betyder gröna färger låga föroreningshalter, gult högre och rött höga halter.

De beräkningar som genomfördes under våren 2020, och som beskriver luftkvaliteten 2019, finns samlade i en rapport, som går att ladda ned på rapportsidan.