Luftsamverkan

Under början av 2013 beslutade kommunerna i länet att bilda ett samverkansområde för övervakning av luftkvalitet. Huvudman för samverkansområdet är Jönköpings läns Luftvårdsförbund.

Ett samverkansområde innebär en större samverkan mellan kommunerna i luftkvalitetsfrågor. I samverkansområdet tar man fram ett gemensamt uppföljningsprogram och samlar kompetensen på ett ställe, vilket innebär att uppföljningen blir mer kostnadseffektiv.

Just nu pågår programperioden 2022-2025. 

Uppföljningen i samverkansområdet består av två delmoment:
• Kontinuerliga mätningar av partiklar och kvävedioxid i Jönköpings kommun, årligen Länk till mätningarna.
• Modellberäkningar av partiklar, kvävedioxid och bensen i alla kommuner, årligen

Utöver detta kan indikativa mätningar tillkomma i vissa kommuner. 

Konsulter som genomför och rapporterar de olika delmomenten är OPSIS och SWECO.

Dokument

Övervakningsprogram (pdf)

Objektiv skattning 2023 (pdf)

Modellberäkningar per kommun

Som ett komplement till mätningarna modellerar årligen SWECO, på uppdrag av samverkansområdet, halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen i 10 gaturum i varje kommun. Beräkningsmodellen som används heter SIMAIR.

Beräkningarna baseras på mängd trafik, hastighetsbegränsningar, väderinformation, bakgrundshalter, och hur gatorna fysiskt ser ut, dvs bredd på gatan och höjd på intilliggande byggnader. Varje år rapporterar SWECO in resultatet från beräkningarna till den nationella datavärden SMHI.

Resultatet från beräkningarna illustreras bland annat genom kartor som visar vilka gator som har beräknats. Dessa gator har på kartorna fått en färgmarkering beroende på föroreningshalterna. De olika färgmarkeringarna varierar beroende på föroreningsnivå och vilken förorening som beskrivs men generellt sett betyder gröna färger låga föroreningshalter, gult högre och rött höga halter.

Kartan ovan är ett exempel på resultat av modellberäkningarna och visar dygnshalterna av partiklar i Tranås. Endast för de gator som är färgmarkerade har det gjorts beräkningar. 

De beräkningar som genomfördes under våren 2023, och som beskriver luftkvaliteten 2022, finns samlade i en rapport, som går att ladda ned på rapportsidan.