Luftföroreningar

Luftföroreningarna leder till allvarliga konsekvenser för människor, djur och växter. Det handlar om försämrat hälsotillstånd, negativ klimatpåverkan och hot mot biologisk mångfald.

Mer konkret handlar det om negativa konsekvenser så som ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Det handlar om att växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet påverkas. Dessutom leder luftföroreningar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten, vilket i sin tur påverkar biologisk mångfald och ger känsliga människor luftvägsproblem.

Det finns många aktörer som redan genomför bra åtgärder för bättre luftkvalitet. Exempelvis arbetar kommuner och myndigheter med trafik- och bostadsplanering. Samtidigt bidrar den enskilde medborgaren genom att exempelvis välja kollektivtrafik framför bil, att välja dubbfria däck framför dubbdäck till vintern och att cykla eller gå kortare sträckor. Genom god samhällsplanering och medvetna val kan vi behålla dagens goda luftkvalitet!

Mer konkret handlar det om att planera för fler träd i stadsmiljö, planera bort genomfarts-trafik och bygga ut fjärrvärme med mera. När det gäller medvetna val och beteende hos den enskilde medborgaren kan det handla om att hålla hastighetsbegränsningarna och att hålla en jämn och mjuk körning.

På fliken Vad göra? har vi samlat konkreta tips på vad som bidrar till en bättre luftkvalitet i samhällsplaneringen.  

SMHI:s luftwebb

Luftwebben med karta med luftkvalitetsindex
Syftet med sidan är att vara en startsida/samlingssida för luftrelaterade tjänster som tas fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Sidan innehåller även en ny karttjänst som visar realtidsdata från svenska mätstationer och ett luftkvalitetsindex.
Nyhet från lanseringen av sidan 29 oktober 2021

Europeiska miljöbyråns Up-to-date air quality data

Bilden länkar till Europeiska miljöbyråns Up-to-date air quality data

Genom Europeiska miljöbyråns gis-verktyg kan vi se aktuella data från hela Europa. Välj vilka typer av mätplatser som ska ingå: 
Bakgrund, industri, trafikmiljö liksom Landsbygd, förorter och städer/tätorter. 

I verktyget redovisas mätningar av större partiklar (PM10), mindre partiklar (PM2,5),  kvävedioxid (NO2), ozon (O3), svaveldioxid (SO2) samt koloxid (CO). 
Europeiska miljöbyråns gis-verktyg