Länk till undersida

Länk till sida om förbundets seminarier

Länkar och rapporter

På denna sidan har vi samlat länkar till rapporter med resultat och andra sidor med luftvårdsanknytning. 

IVL utför mätningar på uppdrag av Kronobergs luftvårdsförbund. IVL utför denna övervakning varför rapporter om mätningar beställda av Kronobergs luftvårdsförbund även hittas via IVL:s hemsida, närmare bestämt på sidorna om krondroppsnätet.

Naturvårdsverkets E-brev "Nytt om luftkontroll" på Naturvårdsverkets hemsida.

Direktlänkar till rapporter som har tagits fram genom luftvårdsförbundet eller med koppling till förbundet.

Ozonmätningar

IVL Svenska Miljöinstitutet AB gör sedan 2009 länsbaserade undersökningar av marknära ozon inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland samt Västmanland på uppdrag av Länsstyrelser och Luftvårdsförbund. Grundtanken med detta Gemensamma Delprogram inom den regionala miljöövervakningen är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger på de ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40). Mätåret är från 1 mars till 30 september.

Uppdraget till IVL har lämnats inom ramen regional miljöövervakning och samordnats inom ett gemensamt delprogram (som leds av Länsstyrelsen i Västra Götaland) där Länsstyrelser och/eller Luftvårdsförbund medverkar. Länsstyrelsen i Kronobergs län har avslutat medverkan i delprogrammet efter programperioden 2009-2014. Övriga Länsstyrelser och luftvårdsförbund fortsätter dock. För kommande rapporter hänvisas till Ozonmätnätets hemsida: http://ozonmatnatet.ivl.se.

Aktuella halter av ozon i Europa

Aktuella halter av ozon i Europa redovisas på EEA:s hemsida. EEA står för The European Environment Agency (EEA), på svenska Europeiska miljöbyrån, som är en byrå inom EU som ska hjälpa medlemsländerna i deras miljöarbete.

Länken ovan går till en kartbild som visar dagens ozonhalter i Europa. Till exempel redovisas data från Asa i norra delen av länet. Luftvårdsförbunden i Kronobergs och i Jönköpings län ”återupplivade” den lokalen med ozonmätningar år 2007 och sedan 2015 drivs mätningarna av Naturvårdsverket. 

Bilden till höger visar aktuella ozonhalter på Lucia-dagen 2017 men det går att se dagsaktuella halter från många platser i Europa av många olika ämnen genom EEA:s hemsida.

Resultat från södra Sverige

Ozonmätnätet i södra Sverige, Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Ozonmätnätets verksamhet fortsätter åtminstone fram till år 2020, men utan Kronobergs län som deltagare sedan år 2015. Rapporter och information om resultat finns på Ozonmätnätets hemsida

Resultat för 2014, C 80, mars 2015
Resultat för 2013, B2160, mars 2014

Resultat för 2012, B 2086, mars 2013
Resultat för 2011, B 2032, mars 2012
Resultat för 2010, B 1972, mars 2011
Resultat för 2009, B 1918, mars 2010

Resultat från Asa

Rapporter från mätningar från stationen i Asa i Kronobergs län:

Marknära ozon, Årsrapport 2021
Marknära ozon, Årsrapport 2020

Marknära ozon, Årsrapport 2019

Marknära ozon, Årsrapport 2018

Marknära ozon, Årsrapport 2017

Marknära ozon, Årsrapport 2016
Marknära ozon, Årsrapport 2014-2015
Marknära ozon, Årsrapport 2013, oktober 2014

Marknära ozon, Årsrapport 2012, april 2013
Under mätåret 2011 var det tekniska problem med instrumentet, vilket innebar att data saknas för delar av året. Rapport har därför inte sammanställts.
Marknära ozon, Årsrapport 2010, april 2011
Marknära ozon, Årsrapport 2009, april 2010
Marknära ozon, Årsrapport 2008, mars 2009

Länkar till sidor med luftvårdsanknytning

Övriga rapporter med anknytning till luftkvalitet