Luftvårdsförbundet är en ideell förening som bildades 1988. Sedan 1989 har förbundet mätt nedfall och effekter av försurande luftföroreningar i länet. Med hjälp av dessa har vi fått en bild av hur luftföroreningar och dess effekter varierar i regionen. Förbundets arbetar för att åtgärder för att förbättra luftkvaliteten genomförs och att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.
Luftvårdsförbundets medlemmar består av företag och organisationer som värnar den gemensamma luftmiljön. Medlemmar representerar både privat och offentlig sektor. Förbundet drivs av en styrelse som är sammansatt av representanter från medlemmarna.

Uppdraget
Vår uppgift är att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom länet. Vi är också pådrivande för att åtgärder vidtas om så är nödvändigt. Förbundet fungerar även som ett nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter. Miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för utomhusluft styr Luftvårdsförbundets arbete.

Klimat och hälsorelaterat
Luftföroreningar ger upphov till ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Globalt sett påverkas även vårt klimat av luftföroreningar genom att de har en bidragande effekt till bl.a. växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Lokala och regionala luftföroreningsutsläpp bidrar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten.

Miljöövervakning
Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbunds verksamhet. Ett projekt som vi deltar i är Krondroppsnätet, en samordnad övervakning av luftföroreningars effekter med avseende på försurning, övergödning och marknära ozon.
Kommunernas ansvar för kontroll av tätortsnära luftkvaliteten samordnas genom Luftvårdsförbundet.
Det är angeläget att Luftvårdsförbundets verksamhet kan fortsätta att utvecklas. Liknande verksamhet pågår i övriga Sverige. Tillsammans har dessa länsvisa undersökningar samordnats och blivit ett viktigt komplement till lokal och nationell miljöövervakning.
Medlemsvärvning sker kontinuerligt och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se