I debatten

På denna sidan samlar vi lästips och framförallt länktips på vad som händer inom luftforskning och vad som debatteras. 
Tipsa oss gärna!

Europeiska kommissionens handlingsplan för nollföroreningar

Europeiska kommissionen presenterade den 12 maj 2021 en handlingsplan för en nollföroreningsambition. Handlingsplanen syftar till att minska föroreningar så att de inte utgör ett hot mot människors hälsa och miljön. Meddelandet innehåller en nollföroreningsvision för 2050 som innebär att utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark har minskat till nivåer som inte längre anses vara skadliga för människors hälsa eller ekosystemen och som respekterar planetens gränser och därmed leder till en giftfri miljö.
……………………………………….
Handlingsplanen innebär
1. Att hälsoeffekterna (förtida dödsfall) från luftföroreningar minskas med mer än 55 % jämfört med 2005.
2. Att minska andelen människor som är kroniskt störda av buller med 30 % jämfört med 2017.
………………………………………
Under vart och ett av åtgärdsområdena lyfter kommissionen fram redan aviserade åtgärder som ska bidra till att målen nås. Meddelandet innehåller också en handlingsplan med 33 olika åtgärder som ska genomföras under åren 2021–2024. Utöver målen introducerar handlingsplanen en så kallad föroreningshierarki där utgångspunkten är förebyggande åtgärder för att förhindra att föroreningar släpps ut alternativt minimeras, åtgärdas och kompenseras. Grunden för hierarkin är principerna förankrade i fördraget försiktighetsprincipen, principen om förebyggande åtgärder, att åtgärder ska vidtas vid källan och att förorenaren ska betala.
Europeiska miljöbyrån om battre luft och färre föroreningsrelaterade dödsfall i Europa de senaste 10 åren
Meddelande om handlingsplanen på riksdagens webbplats
Om luftföroreningar på Europeiska miljöbyråns webbplats

WHO kräver bättre luft

Jämförelse mellan WHO:s riktvärden, preciseringarna till det svenska miljökvalitetsmålet Frisk luft samt miljökvalitetsnormerna

Luften är för dålig i Europa. Därför rekommenderar WHO i nya riktlinjer för luftföroreningar att gränsvärdena sänks till hälften av den tidigare miljökvalitetsnormen. En öppen artikel i Aftonbladet, artikel 2021-09-22. 

WHO global air quality guidelines. Executive summary (på engelska). Publicerad 2021-09-22. Riktlinjerna på WHO:s webbplats.

Vad de nya riktlinjerna innebär i jämförelse med miljömålen och miljökvalitetsnormerna syns i tabellen till höger. 

Från inledningen:
Sjukdomar orsakade av luftföroreningar uppskattas nu globalt vara lika stora hälsorisker som ohälsosam mat och tobaksrökning. Luftföroreningar anses numera vara den enskilt största hotet mot människors hälsa.
Medan luftkvaliteten har förbättrats markant i höginkomstländer, så har den sedan 1990-talet försämrats i de flesta låg och mellaninkomstländer i takt med den storskaliga urbaniseringen och ekonomiska utvecklingen.
Numera ökar de icke-smittsamma sjukdomarna, så kallade NCD:s (noncommunicable diseases) till följd av åldrande och livsstilsförändringar. De omfattar sjukdomar som påverkar kardiovaskulära, neurologiska, andnings- och andra organsystem. Luftföroreningarna ökar både sjukligheten och dödligheten från hjärt- och andningssjukdomar och från lungcancer och har även effekter på andra organsystem. Sjukdomsbördan till följd av luftföroreningar medför också en betydande ekonomisk börda för samhället och den enskilde.
WHO har regelbundet sedan 1987 utfärdat hälsobaserade riktlinjer för luftkvalitet för att hjälpa regeringar och civilsamhället att minska människors exponering för luftföroreningar och dess negativa effekter. WHO: s riktlinjer för luftkvalitet publicerade senast 2006.
Sedan förra publiceringen har bevis för allvarliga hälsoeffekter dokumenterats vid mycket lägre nivåer än tidigare.
Målet med riktlinjerna är att genom vägledning minska halterna av luftföroreningar för att på så sätt minska sjukligheten/hälsopåverkan från exponering för luftföroreningar över hela världen.
Naturvårdsverkets sammanställning av miljökvalitetsnormerna, med gräns och tröskelvärden.

Luftkvaliteten blir allt bättre: "Varje minskning är bra"

Luftkvaliteten i Småland blir allt bättre med minskade föroreningar från avgaser och annan förbränning. Lyssna på Kronobergs luftvårdsförbunds vice ordförande, miljödirektören Martin Sjödahl i Sveriges radios inslag från den 25 juli 2021

Dubbelt så många som tidigare beräknats, dör av små partiklar

Betydligt fler personer dör i förtid på grund av utsläpp från fossila bränslen än forskarna tidigare trott. Det framgår av en ny studie från bland annat Harvard University. Länk till artikeln som publicerades 2021-02-09 i Ny Teknik. (Nyheten inlagd 2021-02-09)

Utsläppen av NOx minskade mellan 2018 och 2019 med sju procent

Naturvårdsverket sammanställer varje år data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar. Sammanställningen för 2019 visar en kraftig utsläppsminskning av kväveoxider och en fortsatt minskning av flera andra luftföroreningar som partiklar, sot, kvävedioxid, kolväten och svaveldioxid. Länk till artikeln som publicerades i tidningen Extrakt den 14 december 2020. (Nyheten inlagd 2020-12-17)

Samband mellan Alzheimers sjukdom och luftföroreningar

Flera studier visar kopplingar mellan luftföroreningar och högre risk för att få Alzheimers sjukdom. Vetenskapsradion på Sveriges Radio publicerade den 4 december 2020 ett inslag om "Spår i hjärnan hos Alzheimersjuka som bor bland avgaser". Ta del av inslaget på Sveriges radios webbplats. (Inslaget inlagt 2020-12-17)

Ramboll: 30 svenska städer når inte miljömålet om Frisk luft

Företaget Ramboll har sammanställt "SMHI:s statistik för luftkvalitet i utomhusmiljö. Bakgrunden är att vi vill skapa oss en bild av hur landets kommuner förhåller sig till Sveriges miljökvalitetsmål för Frisk luft samt Agenda 2030 och de globala målen, specifikt mål 3, 11 och 13. Vi har valt att avgränsa sammanställningen till luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer, PM10, eftersom partiklarna är den av alla luftföroreningar i stadsluften som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter. Ännu mindre partiklar har måttet PM2,5 och räknas in bland PM10 partiklarna". (nyheten inlagd 2020-10-15).

Texten inom citattecknen är kopierad ur Rambolls rapport "PROBLEMET MED PARTIKLAR - Rambolls luftkvalitetsrapport 2019" som finns på Rambolls hemsida. Rambolls slutsatser är (kopierat ur sammanfattningen):

 • En viktig slutsats av sammanställningen är att det inte bara är våra
  storstäder som brottas med förhöjda nivåer av partiklar i luften.
 • Under 2018 var det totalt 30 städer i landet som inte klarade miljökvalitetsmålet Frisk luft med avseende på luftburna partiklar.
 • Nivåerna av luftburna partiklar i förhållande till miljökvalitetsmålet
  Frisk luft var för höga på följande orter: Alvesta, Borås, Burlöv, Gävle,
  Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad,
  Kil, Landskrona, Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Olofström, Piteå, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Visby, Västerås, Växjö, Umeå, Uppsala och Örnsköldsvik.
 • I genomsnitt var nivåerna av luftburna partiklar som högst i Sundsvall,
  Visby och Stockholm. I Visby överskreds Sveriges miljömål inte mindre
  än 117 dagar förra året avseende dygnsmedelvärdet 30 mikrogram per
  kvadratmeter luft.

Ramboll inleder: "För de enskilda kommunerna är det förstås ingen nyhet att de inte når miljömålen. Flera av dem jobbar aktivt för att komma till rätta med problemen. För oss [Ramboll] är det antalet städer som har problem med partiklar som överraskar. I 30 svenska städer nås inte miljökvalitetsmålet Frisk luft."

I rapporten hänvisas också till en undersökning från Kina där människor som får andas ren luft mår bättre och oftare uttrycker känslan av lycka.   

Risken att dö i covid-19 ökar för dem som utsätts för höga halter av luftföroreningar

Forskare vid Harvard University har sett att sambandet mellan luftföroreningar och risken för att dö av covid-19 är betydligt starkare än vad forskningen tidigare sett.

En artikel i Extract rapporterar om en studie där forskare vid Harvard har analyserat statistik över luftföroreningar och dödsfall i covid-19 i 3 000 regioner i USA. Statistiken täcker 98 procent av befolkningen. Studien visar att halterna av luftföroreningar bara behöver vara något högre för att dödligheten i covid-19 ska öka markant. Länk till artikeln i The Guardian.

I en annan artikel i The Guardian har forskare vid Martin Luther-universitetet i Halle-Wittenberg, Tyskland, har analyserat 4 443 covid-19-dödsfall i 66 regioner i Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien fram till 19 mars. Studien visar att 78 procent av dödsfallen kommer från de fem regioner som är hårdast drabbade av luftföroreningar, fyra i norra Italien och en i Madrid-området. Läs artikeln i Aftonbladet från 20 april 2020. De fem regionerna hade högst nivåer av kvävedioxid i atmosfären och det kan enligt studiens författare vara en delförklaring till de höga dödstalen. 

Luftkvaliteten varierar i landet rapporterar Naturvårdsverket

Luftkvaliteten i Sverige är bättre än i många andra länder men fortfarande så dör människor årligen till följd av dålig luft. Statistik som Naturvårdsverket nyligen har rapporterat in till EU visar att det finns mycket kvar att göra för att luften ska vara så ren att vår hälsa och miljö inte skadas.

Miljökvalitetsnormerna överträds dock inte i Kronobergs län. 

Länk till Naturvårdsverkets hemsida och pressmeddelandet.

Så här blir du sjuk av smutsig luft beskriver SVT

SVT Nyheter beskriver på ett pedagogiskt sätt hur människokroppen påverkas av lutföroreningar, med avsnitt om hjärnan, lungor, hjärta, diabetes, fertilitet, foster och barn. På slutet beskrivs kortfattat effekterna av hushållsföroreningar samt ges en överblick över luftföroreningar i världen. (inlagt 2019-05-13)    

Låga årsmedelvärde av kväveoxider och partiklar i Växjö 2018

Luften i Växjö är den bästa sedan mätningarna började.

Artikel ur Aktuell hållbarhet den 9 maj 2019. 

Halter av små partiklar i luften vi andas

I media har partikelhalterna av luft uppmärksammats under mars månad 2019. Nedan har vi lagt upp de artiklar som berör vårt län. Senaste artikeln ligger överst. (inlagt under mars månad 2019)

Det är viktigt att veta var man mäter och vad. Det går inte att jämföra mätdata om luften på landet inne i en skog med en tät trafikmiljö. På Naturvårdsverkets hemsida beskrivs skillnaderna mellan de typer av mätstationer som används: Gaturum (gata med höga halter av luftföroreningar), Regional bakgrund (plats långt från trafik och luftföroreningsutsläpp) och Urban bakgrund (allmän plats i urban miljö, t.ex. parkmiljö eller torg i staden).

Bilden ovan visar tabellen med de 10 mätplatser nämns i artiklarna om AirVisual. I bilden finns längst till vänster en tabell med information och kommentarer om de olika mätplatserna.

I den första lokala artikeln, från 8 mars 2019, så står det "Av de mätningar som har gjorts på städer i Sverige har Växjö tredje sämst luft efter Malmö och Västra Hagen (en tätort i Kungsbacka kommun)".

Det går inte jämföra landsbygdens skogsluft med en stads trafikerade gator när en av de största källorna till PM2,5 är just biltrafik.

Artikel i Smålandsposten 2019-03-26

Debattartikel i Smålandsposten den 19 mars 2019

Artikel i Smålänningen den 13 mars 2019

Artikel i Smålandsposten den 8 mars 2019

Aftonbladet publicerade den 6 mars 2019 artikeln "Renaste och smutsigaste städerna i världen - och i Sverige" och med underrubriken "miljarder riskerar att dö i förtid". I artikeln publiceras samma lista på "Sveriges mest förorenade städer 2018", som inte bara är städer, utan innehåller mätdata från några av de renaste områdena i Sverige.

Kontaktperson Lars Jeppesen, Växjö kommun

385 000 dog av avgaser - på ett år

Enligt artikeln 385 000 dog av avgaser - på ett år på Sveriges radios hemsida är dieseln anledningen till hälften av dödsfallen i världen som inträffade på grund av bilavgaser år 2015. Artikeln från Ekot/TT publicerades den 27 februari 2019.   

En av rapportförfattarna, Joshua Miller, manar till handling för att ersätta förorenande fordon:
"Den stora påverkan på folkhälsan som dieseldrivna fordon i Europa har understryker behovet av utsläppsbegränsningar och möjlighet att se till att dessa efterlevs".

Länk till pressmeddelandet där det finns möjlighet att ladda ner artikeln (på engelska).

Ren luft gör oss smartare

Svenska Dagbladet publicerade den 3 okt 2018 artikeln "Ny forskning: Luftföroreningar gör dej korkad". Text ur artikeln: Forskarna, baserade i Kina, har samlat data om nivåerna av två av de värsta luftföroreningarna från biltrafik och kolkraftverk – kvävedioxid och svaveldioxid – och jämfört dem med data från kognitiva tester, i flera av landets storstäder. Sambandet var tydligt: ju mer föroreningar, desto sämre resultat i testerna. Både språkkunskaper och matematiska kunskaper sjönk i takt med att smutsnivåerna steg.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
Studien visar att Sveriges befolkning exponeras för luftföroreningar i ungefär samma utsträckning som vid tidigare undersökningar, trots att föroreningshalterna i flera fall sjunker. Den oförändrade exponeringen kan sannolikt kopplas till pågående urbanisering och förtätningstrender, där en växande stadsbefolkning utsätts för den mer förorenade luften i städernas centrala delar.

– Exponeringseffekterna minskar inte trots att halterna av flera luftföroreningar sjunker. När fler människor flyttar till städerna blir det fler som utsätts för högre halter av luftföroreningar, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet. (inlagt 2018-11-27)

Varannan sjö är försurad i Kronobergs län

Dagen efter vårt årsmöte, den 21 april 2018, publicerade Smålandsposten en artikel om att varannan sjö är försurad i Kronobergs län med intervjuer av IVL:s medarbetare.

Ren luft håller på att bli en sällsynt lyxvara

Veckans affärer rapporterar om att 95 procent av världens befolkning av nära 8 miljarder människor andas luft som inte klara internationella riktlinjer för vad som är hälsosamt. Läs hela artikeln på VA.se. (inlagt 2018-04-23)

Science-artikel om utsläpp från konsument- och industiprodukter

Förr var det tillverkning av saker som gav miljöproblem (från punktkällor) men nuförtiden är det användningen som ger miljöproblem (diffusa källor). 
En artikel i den amerikanska tidskriften Science, visar att användningen av produkter står för hälften av utsläppen till luft. 
Artikeln har refererats i svenska media. Sveriges Radio 2018-02-16, Aktuell hållbarhet 2018-02-21, och i Ny teknik 2018-02-16. (Inlagt 2018-02-22.)

Luft & Miljö Barns hälsa 2017

Luft & miljö 2017 Barns hälsa fokuserar på barnen och hur de påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luft kan påverka deras hälsa.

Den här rapporten vill peka på de hälsoeffekter som finns på kort och lång sikt, men också berätta om möjligheterna att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling och som bidrar till att vi når miljökvalitetsmålen.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell miljöövervakning, och är fylld med innehåll dels av dem som utför övervakningen, men även av forskare vid universitet och högskolor, myndigheter och andra aktörer.

Skriften är tänkt att vara ett inspirationsdokument för handläggare på kommuner och länsstyrelser somarbetar med miljö- och planeringsfrågor med koppling till barn och deras hälsa samt för politiker. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut hoppas vi att samhället banar vägen för en framtid med bättre luft för alla.

Naturvårdsverkets hemsida finns rapporten att ladda ner, samt länkar till mer information.  

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016

IVL:s pressmeddelande 2017-02-24
Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året, samtidigt som nybilsförsäljningen slog rekord. Nya mer bränslesnåla bilar men även en ökad användning av biodrivmedel, där HVO står för en stor del, är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Det visar statistik som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit fram.
Läs hela pressmeddelandet på IVL:s hemsida.  

Vedeldning och trafik största utmaningarna mot luften i städerna

Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke.
I IVL:s pressmeddelande finns det en länk till rapporten.