Aktuellt mellan 2012 och 2015

På denna sidan kan du ta del av vad som händei förbundet 2012 till 2015.

Krondroppsnätet fyller 30 år

Krondroppsnätet fyller 30 år i år. Detta högtidlighålls den 13-14 oktober 2015 i Halland.
Det blir intressanta föredrag, exkursion, tillbakablickar, framtidsvisioner samt en paneldebatt.
Vidare blir det god mat och trevliga människor. Se vidare i inbjudan.

IVL bjuder på mat och lokal och deltagarna betalar själva för resa och logi. Antalet platser är begränsat.
Plats: Hotel Tylösand, Halmstad. Kontakta dem för bokning av rum. www.tylosand.se.
Uppge: ”Krondroppsnätet 30 år” vid bokning. Anmälan senast 24 augusti 2015 till Gunilla Pihl Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten eller Per Erik Karlsson (Krondroppsnätets styrgrupp).

Stena Aluminium fick Luftvårdspriset 2015

Eva Hallgren Larsson, sekr, och Hasse Bengtsson, v. ordf. överlämnar Luftvårdspriset 2015 till Ulf Persson, Stena Aluminum.

Vid Kronobergs luftvårdsförbunds årsstämma 2015 har Stena Aluminium tilldelats Luftvårdspriset 2015.
Motiveringen lyder:

Kronobergs Luftvårdsförbund uppmärksammar Stena Aluminiums miljöarbete. Företagets investering i ny rökgasreningsanläggning innebär betydligt vassare teknik än vad som kan anses utgöra bästa möjliga enligt miljöbalkens mening. Investeringen innebär att utsläppen till luft har minskat, tidigare besvärande luktstörningar eliminerats och dessutom kommer spillvärmen till nytta i Älmhults fjärrvärmenät. Med facit i hand har både miljön och älmhultsborna haft god nytta av detta. Företagets miljöarbete är ett föredöme i Europa.

Priset togs emot av Ulf Persson, Stena Aluminium AB.
Nyheten uppmärksammades i media. Artikel i Mentor Newsroom och i recyclingnet.se.

Årsstämma 2015

Årsstämman genomfördes i Älmhult torsdagen den 23 april 2015.

Handlingar för nedladdning:
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Bilaga 1 Medlemmar under år 2014
Bilaga 2 Styrelsen under år 2014
Revisionsberättelse
Flerårig arbetsplan

I samband med stämman omvaldes Ingemar Hugosson som ordförande i förbundet. Protokollet finns bland protokollen

Cecilia Akselsson, Lunds universitet redogjorde för resultaten från krondroppsnätet. Det genomsnittliga svavelnedfallet i länet var 2014 under 2 kg per hektar och år även om det finns en gradient i länet med högst nedfall i sydväst och lägre i nordost. Nivåerna av kvävenedfall ligger dock högre mellan 6 och 8 kg/hektar och år, vilket är över den kritiska nivån på 5 kg/hektar och år. Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun och sekreterare i förbundet, presenterade resultaten från mätningar av luft i länets tätorter och konstaterade sammanfattningsvis att det är bra luftkvalitet i länet. 
På initiativ av Luftvårdsförbundet, tillsammans med andra luftvårdsförbund och Länsstyrelser i landet, har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen beställt en utvärdering av Skogsstyrelsens obsyteprogram. Den gedigna utvärderingen presenterades av Cecilia Akselsson. Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen, talade om behovet av data för miljömålsuppföljning och tryckte på vikten av långa mätserier för att kunna använda data för uppföljning av miljömålen.

Intervju med Luftvårdsförbundets nye ordförande

Smålandsposten intervjuade vår nye ordförande.
Artikeln publicerades den 2 maj 2014.

Luftvårdspriset 2014

Kronobergs luftvårdsförbund tilldelade vid årsstämman Stefan Hermansson Luftvårdspriset för år 2014 med följande motivering:

Stefan Hermansson är en unik företagare som genom sina handlingar uppnår sådant som andra bara talar om.
Genom att bygga tankstationer för biogas löser Stefan problemet med distribution av producerad gas, länets moment-22-situation, och möter den efterfrågan som finns. Stefan möjliggör också en växande marknad. Hans företag bidrar till en fortsatt och förhoppningsvis ökande biogasproduktion genom att erbjuda både gasdrivna bilar och att konvertera bilar till biogasdrift. Arbetet medverkar till att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft genom att öka användningen av förnyelsebara gasformiga bränslen.

Årsstämma 2014

Årsstämman 2014 genomfördes den 25 april i Volvos lokaler i Braås.
Presentationer om Krondroppsnätet, Tätortsprogrammet samt åtgärdsarbetet för att nå miljökvalitetsmålen.

Vid årsstämman avtackades Marianne Eckerbom som varit en mycket uppskattad ordförande sedan år 2011. Marianne önskade efterträdaren Ingemar Hugosson lycka till i arbetet. Protokollet från årsstämman finns under fliken Protokoll.

Handlingar för nedladdning:

Kallelse inkl preliminärt program
Verksamhetsberättelse
Bil. 1 Medlemmar under år 2013
Bil. 2 Styrelsen under år 2013
Flerårig arbetsplan

Svenska luftvårdsföreningen har vårseminarium och årsmöte den 10 april 2014

Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte och seminarium 10 april 2014 äger rum på Naturvårdsverket Stockholm.

Tidpunkter:
Kl 09:30 - 10:15 Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte;
Kl 10:15 - 16:35 Seminarium på temat EU: s nya luftpaket.

Program, kostnad och anmälningsuppgifter finns inbjudan. Anmälan senast den 4 april 2014 till Gunnar Hovsenius, för kontaktuppgifter se i inbjudan.

Elda rätt ger Mer värme och mindre sot!

Luftvårdsförbundet applåderar den kampanj som utarbetats genom stöd från Nordiska ministerrådet av ICCI, International Cryosphere Climate Initiative, och som syftar till att minska utsläppen av luftföroreningar och sot från vedeldning. Syftet är både att förbättra den lokala luftkvalitén, men också att bidra till att rädda Arkitis. Fem kommuner i Kronobergs län har informerat hushållen om hur man eldar med minimala utsläpp.

Läs mer:
pdf om att elda på rätt sätt- Kronoberg
pressmeddelande 2014-02-17
bakgrund till kampanjen

Luftseminarium med fokus på transporter

Luftvårdsförbundet ordnade ett luftseminarium den 27 november 2013 i Alvesta. Temat var transporter, luftkvalitet och hälsa. Referat och presentationer kan du läsa under fliken Rapporter/länkar.

I samband med seminariet avtackades Erica Richard som har lämnat styrelsen, åtminstone för tillfället. Luftvårdsförbundets vice ordförande Hasse Bengtsson avtackade henne

Kronobergs Luftvårdsförbunds luftvårdspris år 2013 tilldelades Lars Lindgren i samband med årsmötet

Priset delades ut med motiveringen:

Lars Lindgren driver med stort engagemang och envishet arbetet att med olika tekniker energioptimera Ljungby kommuns byggnader. För att nå klimatmålen måste energi sparas i befintliga byggnader. Fastighetsavdelningen har jobbat med energiinvesteringar och energioptimeringar. Arbetet med energisparfrågor kan vara ett ensamt uppdrag. Lars Lindgren står för kontinuiteten i den svåra utmaning med att i praktiken få förståelse för de störningar som uppstår när det ”skruvas” på en anläggning. Lars Lindgren har dessutom förmågan att på ett inspirerande och lättförståeligt sätt föreläsa och utbilda i klimatfrågor och då främst om energisparåtgärder. Med detta pris vill Kronobergs luftvårdsförbund sporra Lars Lindgren till fortsatt oförtrutet engagemang och att vidareutveckla energioptimering i sitt arbete på Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i Ljungby kommun samt inspirera andra organisationer och medarbetare till fortsatta, både stora och lite mindre, energieffektiviseringsåtgärder.

Priset delades ut av Luftvårdsförbundets ordförande Marianne Eckerbom.

Årsmötet 2013 den 18 april hos Ljungby Energi

Samling utanför huvudingången (husets norra del) kl 09.00

Årsmöteshandlingarna för nedladdning:
Kallelse inkl prel program
Verksamhetsberättelse
Bil 1. Medlemsförteckning
Bil 2. Styrelsen under 2012
Flerårig arbetsplan
Förslag till revidering av stadgarna

Meddela närvaro senast 15 april 2013 till Eva Hallgren Larsson (epostadressen står i kallelsen) eller tel 0470-413 36.
Länk till Årsmötesprotokollet 2013.

Årsmötet 2012 den 18 april 2012 på Residenset i Växjö

Här finns årsmöteshandlingarna för nedladdning. Protokollet finns att läsa bland övriga protokoll.

Kallelse inkl föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Bil 1. Medlemsförteckning
Bil 2. Styrelsen under 2011
Underlag till pkt 19 i årsmötesprotokollet
Flerårig arbetsplan

I samband med årsmötet presenterade Sofi Hellsten, IVL AB, resultat från mätningarna inom ramen för krondroppsnätet och mätningar av marknära ozon vid stationen i Asa. Här finns en pdf av presentationen att ladda ner.