Aktuellt mellan 2007 och 2011

På denna sidan kan du ta del av vad som händei förbundet 2007 till 2011.

2011 års Luftvårdspris till Carl-Gunnar Hagberg

I samband med årsmötet den 15 april på Vislanda värdshus utdelades Luftvårdspriset till avgående ordföranden Carl-Gunnar Hagberg med följande motivering:

Carl-Gunnar Hagberg har mångårig politisk gärning i Växjö kommun och Kronobergs län. Sedan Luftvårdsförbundet bildades 1986 har han varit ledamot av förbundets styrelse och i obruten följd sedan 1991 varit förbundets ordförande under 20 års tid.
 
Carl-Gunnar Hagberg har, genom sin lugna och tydliga ledarstil, humor och ett starkt engagemang kombinerat med en god förmåga att lyssna och kompromissa, balanserat förbundets arbete med hänsyn till stora och små medlemmar, företag, myndigheter och förtroendevalda kommunföreträdare av olika färg.
 
Under Carl-Gunnars mycket engagerade ledning har förbundet genom sin verksamhet bidragit till kunskapsunderlag av mycket stort värde för såväl det globala och nationella som det regionala och lokala åtgärdsarbetet för en bättre miljö.

Carl-Gunnar avtackas av v ordf Carl-Philip Jönsson och sekr Eva Hallgren-Larsson

STORT TACK OCH LYCKA TILL Carl-Gunnar!

Nya medlemmar

E.On Värme Sverige AB
VIDA AB
Keycast Ljungby AB
hälsas varmt välkomna i förbundet. (2011-04-15)

Årsmöte 2011

Här hittar du årsmöteshandlingarna 2011 för nedladdning:
Kallelse årsmöte 2011
Verksamhetsberättelse
Medlemsförteckning Bil 1
Styrelsen Bil 2
Arbetsprogram 2012
(2011-03-11)

Årsmöte 2010

Årsmöteshandlingar 2010 för nedladdning:
Verksamhetsberättelse
Medlemsförteckning
Styrelse
Arbetsplan

Turné till kommunstyrelserna i länet inför nytt avtal om tätortsmätningar

Luftvårdsförbundet genomför en informationskampanj till länets kommuner med presentation av programmet för samordnad kontroll av luftkvalitet i tätorter och hittillsvarande resultat av mätningar och beräkningar, med bedömning av luftkvaliteten i respektive län. Sex av länets kommunstyrelser (iblad dess arbetsutskott) har besökts mellan december 2009 och början av mars 2010.

Senaste resultaten av luftkvalitetsmätningarna

Samordnade mätningar av luftkvalitet startade i april 2007. Mätningar görs i Växjö, Ljungby och Älmhult av partiklar PM10, av kvävedioxid och av flyktiga organiska ämnen, bl.a. bensen. Resultaten t.o.m. oktober/november 2009 finns under fliken Mätningar i menyn till vänster eller hämtas här.

Resultaten visar att hittills har inte miljökvalitetsnormerna överskridits för luftkvalitet för partiklar (PM 10), kvävedioxid eller bensen. Våren och sommaren 2008 och 2009 hade dock flera perioder med höga partikelhalter. En möjlig orsak kan vara torrperioder då luften blir mer dammig. Höga partikelhalter har även förekommit under hösten 2008 och vintern 2009 i Ljungby vid flera tillfällen. Hösten 2009 har dock halterna varit "normala". Miljömålen för nämnda ämnen klarades också under mätperioden, med viss reservation för partikelhalten som dygnsmedelvärde. Däremot klaras varken miljömål eller miljökvalitetsnormen för marknära ozon (hälsoaspekter), enligt en rapport för mätningar i Asa under kalenderåret 2008.

Årsmöte 2009

Årsmötet 2009 hölls den 15 april hos Stena Aluminium AB i Älmhult. Vid årssmötet fastställdes det treåriga luftvårdsprogrammet. Årsmötet beslutade också om höjning av medlems- och undersökningsavgifter. Läs mer i årsmötesprotokollet. Vid mötet presenterades också hittillsvarande resultat från luftkvalitetsmätningarna och nedfallsmätningar, samt mätning av marknära ozon. Presentationer om Luftkvalitet, Nedfall, Ozon.

Luftkvalitetsprogrammet fortsätter

Styrelsen för Kronobergs luftvårdsförbund beslutade den 30 januari 2009 att fortsätta programmet för mätning och neräkning av luftkvalitet i länet genom förlängning av befintligt program från den i april 2009 och tre år framåt. Det förslag som nu har fastställts, efter att samtliga kommuner i länet bifallit förslaget,  kan du läsa här. Vid årsmötet tas slutligt beslut om det fortsatta programmet.

Luftvårdsseminarium den 27 november 2008 i Växjö

Luftvårdsförbundet ordnade en luftvårdsdag om luftföroreningarnas hälsoeffekter, föroreningsläget, om hur miljökvalitetsnormer berör samhällsplaneringen och företagen, samt hur man kan samordna kontrollen. Referat och presentationer kan du läsa under fliken Rapporter/länkar.

Luftvårdspriset 2007

Luftvårdspriset 2007 tilldelades Orrefors Kosta Boda AB vid årsmötet 2007. Förbundets ordförande Carl-Gunnar Hagberg överlämnade priset, en plakett i trä, till Anders Davidsson och Kennert Koch från glasbruksföretaget.
Motiveringen kan du läsa här