Protokoll

Protokoll 2021

Nästa styrelsemöte för Kalmar läns luftvårdsförbund hålls den 25 november kl. 13.00-16.00 digitalt.

Styrelsemöte 4 2021
Styrelsemöte 3 2021
Styrelsemöte 2 2021

Årsmöte 2021
Styrelsemöte 1 2021

Protokoll 2020

Styrelsemöte 5 2020
Styrelsemöte 4 2020
Styrelsemöte 3 2020
Styrelsemöte 2 2020
Årsmöte 2020
Styrelsemöte 1 2020 

Stadgar

Stadgar
Stadgar för Kalmar läns luftvårdsförbund antagna vid förbundets bildande den 22 mars 1989 ändrade vid ordinarie årsmöte 18 mars 1999 (§ 2)

§ 1 Förbundet har till uppgift att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten, att ta fram underlag för bedömning av hälso- och miljöeffekter, att ta initiativ till och genomföra riktade undersökningar för att tillgodose behovet av referensmaterial inom länet, att redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen, att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar, att verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige, att fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor samt att informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för medlemmarna.

§ 2 Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter jämte lika många suppleanter. Tre av ledamöterna och suppleanterna representerar företagen, tre kommunerna och en övriga medlemmar.

§ 3 Styrelsen beslutar om nya medlemmar. Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Den som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet må uteslutas av förbundsmöte på förslag av styrelsen.

§ 4 Varje medlem i förbundet äger en röst.

§ 5 Förbundets årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfordrar. Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen minst 30 dagar före årsmötet och minst 15 dagar före extra möte. I kallelsen upptas de ärenden som skall förekomma på mötet.

§ 6 Vid årsmöte skall förekomma följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän
3. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret.
4. Val av ordförande i förbundets styrelse intill nästa årsmöte.
5. Vid konstituerande möte väljes styrelsen i sin helhet för tiden intill första årsmötet. Vid detta utses tre ordinarie ledamöter och suppleanter på två år och övriga på ett år.
6. Val av tre ordinarie styrelseledamöter och suppleanter på två år
7. Val av två revisorer jämte suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
8. Val av valberedning om tre personer. Valberedningen lämnar förslag på kommunala styrelsemedlemmar efter samråd med svenska kommunförbundet, Kalmar länsavdelning (från 1990-01-01 Kalmar läns kommunförbund).
9. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för utredningskostnader.

§ 7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§ 8 Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 9 Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 10 Stadgeändring skall godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka ett skall vara årsmöte.

§ 11 Beslut om förbundets upplösning skall fattas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte.

§ 12 Vid förbundets upplösning skall innestående medel fördelas efter den inkomststat som gällde vid senaste förbundsmötet.