Mätningar och rapporter

Krondropp

Kalmar läns luftvårdsförbund utför krondroppsmätningar för att få en bild av hur försurningen och övergödningen ser ut i länet.

Försurning och övergödning i det Svenska skogslandskapet- nationell rapport från krondroppsnätet, resultat till och med 2019/20

Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2018/19.


Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2017/18.

Metaller i mossa

Kalmar läns luftvårdsförbund gör förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna.
Under 2020 togs nya mossprover för analys av metaller.

Metaller i mossa i Kalmar län samt i humus vid SAFT AB, 2020 (Kommer snart)

Metaller i mossa i Kalmar län 2015

Metaller i mossa i Kalmar län 2010-2011

Ozonmätningar

Kalmar län är med i ozonmätnätet för södra Sverige. Länsstyrelsen finansierar mätningarna tillsammans med andra aktörer i ozonmätnätet. En del av mätningarna sker vid krondroppsstationerna.

Marknära ozon i bakgrundsmilj i södra Sverige 2020

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2019

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2018

Tätortsmätningar

Urbanmätningar har utförs i Kalmar under 2020. Mätresultaten kan ses hos IVL både som timvisa värden och presenterade i diagram.
Under 2021 kommer urbanmätningar att utföras i Västervik.

Kontrollstrategi Kalmar län

Övriga

Kvicksilver i gädda