Mätningar och rapporter

Krondropp

Kalmar läns luftvårdsförbund utför krondroppsmätningar för att få en bild av hur försurningen och övergödningen ser ut i länet. Under 2022 kommer mätningar att ske vid stationerna i Risebo, Rockneby, Alsjö och Ottenby.

Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2020/21

Försurning och övergödning i det Svenska skogslandskapet- nationell rapport från krondroppsnätet, resultat till och med 2019/20

Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2018/19.


Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2017/18.

Metaller i mossa

Kalmar läns luftvårdsförbund gör förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna.
Under 2020 togs nya mossprover för analys av metaller. Resultatet av mossprovtagningen presenteras i rapporten nedan.

Metaller i mossa i Kalmar län samt i humus vid SAFT AB, 2020

Metaller i mossa i Kalmar län 2015

Metaller i mossa i Kalmar län 2010-2011

Ozonmätningar

Kalmar län är med i ozonmätnätet för södra Sverige. Länsstyrelsen finansierar mätningarna tillsammans med andra aktörer i ozonmätnätet. En del av mätningarna sker vid krondroppsstationerna.

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2021

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2020


Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2019

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2018

Tätortsmätningar

Under 2021 har urbanmätningar gjorts i Kalmar (PM2,5, PM10 och NOx) och Västervik (PM10). Luftmätningar med avseende på PAH och PM10 till följd av vedeldning har utförts i Högsby.

Under 2022 kommer urbanmätningarna fortsätta i Kalmar och kan följas i realtid på SMHI:s luftwebb.

Kontrollstrategi Kalmar län

Övriga

Kvicksilver i gädda