29 februari 2024 får vi ny webbplats

Luftvårdsförbunden i Kronoberg, Kalmar län och Jönköpings län luftvårdsförbund har sedan några år en gemensam webbplats. Nu välkomnar vi Luftvårdsförbundet i Östergötland till vår gemensamma webb. 

Detta sker samtidigt som vår gamla webbsidesleverantör ReadyDigital inte längre uppdaterar webbverktyget som används på denna webb och som Kronobergs luftvårdsförbund har använt för sin webbplats/hemsida sedan 2008.

Verktyget har uppdaterats i flera omgångar, men marknadens snabba utveckling inom webb och e-handel har ändrat förutsättningarna. Företaget kommer därför inte fortsätta att vidareutveckla webbverktyget och har sagt upp vårt hemsideavtal. Sidan slutar att fungera den 29 februari 2024.

Vi har hittat en ny lösning och flyttar våra domäner eller webbadresser senast den 29 februari 2024. Vår nya huvudadress blir www.luftvardsforbundet.se.

Vad innebär det för dej?

  • Från och med den 29 februari 2024 finns vi på webbadressen www.luftvardsforbundet.se
  • Domänen www.kronobergsluft.se upphör. Om du har sparat den webbadessen som ett bokmärke, styr om den redan nu till www.smalandsluft.se, eller www.luftvardsforbundet.se som kommer att bli den nya adressen. Adressen www.smalandsluft.se behåller vi åtminstone under en övergångsperiod.
  • Vi har fortfarande gemensamma sidor och sidor för de enskilda förbunden.
  • Vår gemensamma logotype ändras till Luftvårdsförbunden i sydost istället för Luftvårdsförbunden i Småland 

Luftvårdsförbunden värnar god luftkvalitet

I Småland finns det tre luftvårdsförbund:
Jönköpings läns luftvårdsförbund
Kalmar läns luftvårdsförbund
Kronobergs luftvårdsförbund 

Förbunden är ideella föreningar med företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som medlemmar som påverkar luftmiljön eller har intresse av luftvård.

Förbunden organiserar och finansierar program med mätningar och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. I Kronoberg samordnar förbundet de olika kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter.

Information och redovisning av undersökningsresultat är viktiga delar av förbundets uppgifter. Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna. Medlemskapet förbättrar förutsättningar att leva upp till kravet i egenkontrollförordningen om att vara informerad om tillståndet i recipienten.

Vi vill bli fler medlemmar!

Det finns många goda argument för att vara medlem i ett luftvårdsförbund. Läs mer på sidan Bli medlem

Du som träffar företag med verksamhet som påverkar luftens kvalitet kan skriva ut Kronobergs medlemsvärvningsfolder och dela ut till potentiella medlemmar!
(Utskrift på A4, inställning: viks på kortsidan. Det utskrivna dokumentet viks på mitten).

Luftvårdsförbunden är också ett debattforum för luftvårdsfrågor och förbunden ordnar regionala seminarier om luftvård med mera.

För att stimulera till goda prestationer inom luftmiljöområdet delar förbundet i Kronoberg ut ett luftvårdspris. Förbundet i Kalmar län delar ut utmärkelsen Luftvärnaren

Förbunden bidrar till miljömålsarbetet

Illustration av Tobias Flygar

Regeringen beslutade 1999 om miljökvalitetsmålen, däribland miljökvalitetsmålet Frisk luft. Regeringen har slagit fast att det är allas ansvar att arbeta för att nå målen.

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att följa upp hur det går att nå målen, och till det behövs mätningar och data, vilket kan tas fram inom ramen för den regionala miljöövervakning, som Länsstyrelsen samordnar. I Kronobergs läns program för miljöövervakning framgår att strategin är att den övervakning inom luft som sker i länet, samordnas av luftvårdsförbund. I Jönköpings län är Länsstyrelsens miljöövervakning samordnad med Luftvårdsförbundets mätningar.